Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim (www.gorzowwlkp.naszepcpr.pl).
Data publikacji strony internetowej: 2020-08-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-15

  • Data publikacji strony internetowej: 15.02.2022r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2022r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.  jest w całości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. dla strony gorzowwlkp.naszepcpr.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa GORZOWWLKP.NASZEPCPR.PL spełnia wymagania w 100%

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Sylwester Żygadło, adres poczty elektronicznej sylwester.zygadlo@pcprgorzow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 7 330 490. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Powiat Gorzowski w Gorzowie Wlkp.

Do budynku prowadzi 2 wejścia od ul. Pankiewicza 5-7
Do wejścia prowadzą: chodnik.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach 1,2,3.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu, tj.
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek-czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00

 

 

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny