Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Oferty pracy

OGŁOSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORZOWIE WIEKOPOLSKIM POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO

PSYCHOLOGA

 

 1. Zakres wykonywanych zadań w szczególności będzie obejmował:
 1. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodzin zastępczych;
 2. Współpraca z zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej;
 3. Sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 4. Opiniowanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa;
 5. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej;
 6. Konsultowanie dokonywanej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka będącego w pieczy zastępczej.
 8. Wykonywanie innych czynności zawodowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem PCPR.

 

 1. Miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 1. Forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze ½ etatu.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 3. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, gdy został ten obowiązek na niego nałożony,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. kandydat nie był skazany za przestępstwo na tle seksualnym w rozumieniu ustawy
  z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
 6. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. kandydat posiada obywatelstwo polskie,
 8. kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
 2. komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,
 3. umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,
 4. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
 5. umiejętność interpretacji przepisów i sporządzania pism urzędowych,
 6. doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej
 7. dobra znajomość obsługi komputera,
 8. prawo jazdy kategorii B,
 9. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej,
 10. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 11. znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Ewentualne kserokopie innych dokumentów o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenia kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego:
 1. o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

VII.Pozostałe informacje:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko psychologa” w pokoju 208 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7 bądź wysłać pocztą.
 2. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna.
 3. Nabór trwa do odwołania lub do czasu wybrania kandydata do zatrudnienia.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny