Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Zespół ds. pieczy zastępczej

Zasięg działania ZRPZ obejmuje Powiat Gorzowski.

Skład Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Przewodniczący – Magdalena Mulawka
 2. W-ce Przewodniczący – Anna Turek
 3. Członek – Sylwester Żygadło
 4. Członek – Sylwia Tchorzelewska
 5. Pracownik socjalny – Kinga Piotrowska
 6. Pracownik socjalny – Katarzyna Karaś
 7. Pedagog – Dorota Anders
 8. Psycholog – Artur Riedel

Do zadań ZRPZ należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
  o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 5. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka pomocy wolontariuszy;
 6. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz
  z organizacjami społecznymi;
 7. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
  i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 8. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
  w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 9. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 11. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 12.  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 13.  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 14. zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
 15.  przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 17. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
  w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
 18. podejmowanie decyzji o przeniesieniu dzieci do innych form pieczy zastępczej, urlopowanie dzieci do kandydatów na rodziny zastępcze czy adopcyjne;
 19. podejmowanie decyzji o przyznaniu rodziny pomocowej dla funkcjonujących rodzin zastępczych zgodnie ze złożonym wnioskiem;
 20. omawianie sytuacji małoletnich kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 21. podejmowanie decyzji w sprawie przekształcania zawodowych rodzin zastępczych
  w rodzinne domy dziecka;
 22. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
  i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny