Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne- to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

I. O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym małoletnie, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności,
 2.  mają trudności w poruszaniu się,
 3. są właścicielami budynku mieszkalnego albo posiadają zgodę właściciela budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w którym na stałe zamieszkują,
 4. likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania umożliwi lub

w znacznym stopniu ułatwi im wykonanie podstawowych czynności,

 1.  złożą kompletny wniosek o dofinansowanie.

 II. Wysokość dofinansowania

 1. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 12 000,00 zł dla jednego wnioskodawcy.
 2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.  Wnioski w ramach tego zadania przyjmowane są przez cały rok.     

III.  Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może ubiegać się osoba która:

1) ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie.

Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo-wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią o podniesieniu estetyki pomieszczeń, takie jak np. malowanie i wykańczanie glazurą pomieszczeń (z wyłączeniem podłogi, jeśli tego wymaga bezpieczeństwo osoby niepełnosprawnej), elektryka,  itp.

IV. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 ze zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 roku, poz.926);  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20020960861/O/D20020861.pdf

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny