Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Finansowanie Rodzin Zastępczych

Uwaga

zmiany w Programie 500+ dotyczące m.in. rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął co do zasady prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach, zostają zastąpione przez świadczenie wychowawcze.

Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w przypadku nowych wniosków w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej po dniu 01.01.2022 r. składają wnioski o świadczenie wychowawcze wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa do ZUS wniosek o symbolu SW-D. W celu uzyskania od dnia 1 stycznia 2022 roku prawa do świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego na platformie PUE ZUS, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca faktycznego umieszczenia dziecka pieczy zastępczej do dnia 31 maja roku następnego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do 31 maja roku następnego.

W przypadku „starych” wniosków złożonych do dnia 31.12.2021 r. wskazana wyżej ustawa zawiera przepisy przejściowe zgodnie z którymi, decyzje w sprawie dodatku wychowawczego wydane przez PCPR zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r. W przypadku decyzji PCPR których ważność wygasa przed dniem 31.05.2022 r. centrum zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej będzie stosował przepisy dotychczasowe i z urzędu przedłużał prawo do dodatku wychowawczego do dnia 31.05.2022 r.

W związku z tym od dnia 01.06.2022 r. wygasną wszystkie decyzje PCPR w sprawie dodatku wychowawczego i tut. Centrum nie będzie już realizowało wypłat tego świadczenia. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych powinni złożyć nowe wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. przez platformę PUE ZUS. Wnioski na nowy okres świadczeniowy od dnia 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. można składać w ZUS od dnia 01.02.2022 r.

Dokładniejsze informacje w sprawie świadczenia wychowawczego można uzyskać poprze Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1981).

+ ustawa w formie pdf do pobrania:

lex-dz-u-2021-1981-zmiana-ustawy-o-pomocy-panstwa
[lex-dz-u-2021-1981-zmiana-ustawy-o-pomocy-panstwa.pdf – Pobrano 31 razy – 156 KB]

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota:

 • 899 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 • 1361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Dodatki do pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej do 18 roku życia:

 1. Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka przysługuje dodatek wychowawczy w kwocie 800 zł miesięcznie.
 2. Na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przysługuje  dodatek nie niższy niż 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania.

Na dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Fakultatywna pomoc na zaspokojenie potrzeb dziecka

Rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka może przyznać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, raz w roku;
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń
 • mających wpływ na jakość sprawowanej opieki.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;
 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie;
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie. Ustalając wysokość wynagrodzenia bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia, oceny rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia.

Finansowanie Rodzin Zastępczych

Utworzono dnia 03.03.2022, 14:03

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny