Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może skorzystać:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 W przypadku:

 1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.
 1. pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej:
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Zasady przyznawania dofinansowania

 1. Z uwagi na znaczne niedobory środków finansowych Funduszu w roku 2022 w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych sportu, kultury, turystki i rekreacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., obniża wysokość możliwego dofinansowania do 35 % dla jednego wnioskodawcy.
 2. Wysokość dofinansowania wynosi do 35% kosztów pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę pozostałych 65% środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.
 3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie
 4. Podstawą dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. działającego z upoważnienia Starosty Gorzowskiego                z wnioskodawcą.
 5. Umowy na w/w dofinansowanie zawierane będą w okresie roku budżetowego,
  w którym uchwalono środki na powyższe dofinansowanie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Funduszu.
 6. Zakres rzeczowy i finansowy imprezy określa kosztorys.
 7. Wnioskodawca powinien jednoznacznie określić, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków Funduszu.
 8. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym kosztorysie, także w przypadkach, gdy dla prawidłowej realizacji imprezy niezbędne było wykonanie dodatkowych usług czy zakupu materiałów lub urządzeń, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 9. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na termin lub zakres realizacji jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia (po podpisaniu umowy).Po podpisaniu umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dopuszcza się zmiany terminu i miejsca realizacji przedsięwzięcia, celu przedsięwzięcia, programu i kosztorysu również przed podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej oraz podania argumentów uzasadniających zmiany.
 10. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków podejmuje Centrum.
 11. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Centrum powiadamia pisemnie wnioskodawcę. Od decyzji Centrum nie przysługuje odwołanie.

​Podstawa prawna:

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny