Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się - to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier  w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym małoletnie, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. mają trudności w związku z rodzajem i stopniem niepełnosprawności, z wykonywaniem podstawowych czynności życia codziennego,
 3. likwidacja barier  w komunikowaniu się umożliwi lub w stopniu znacznym ułatwi wykonywanie podstawowych czynności,
 4. Złożą kompletny wniosek o dofinansowanie.
 5. Średni miesięczny dochód osoby wnioskującej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty;
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do kwoty 4 000,00 zł  dla jednego wnioskodawcy.

Dofinansowanie ze środków Funduszu może być objęty zakup urządzeń w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, mowy oraz osób z dysfunkcją narządu ruchu : np.

 • Wyposażenie telefonu w sygnalizacje świetlną.
 • Zestawy sygnalizujące w postaci migania lampy, połączenia telefonu, dzwonka do drzwi, alarmu przeciwpożarowego, budzika.
 • Zakup komunikatorów dla osób niemówiących.
 • Zakup maszyny do pisania pismem Brailte’a.
 • Zakup i montaż aparatów telefonicznych ( w tym z cewką indukcyjną w słuchawce, wzmacniaczem lub klawiaturą brajlowską).
 • Zakup tabletu typu „MÓWIK” z oprogramowaniem.
 • Zakup lup powiększających np. na telewizor, monitor.
 • Zakup urządzenia czytającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup innych przedmiotów i urządzeń z zakresu likwidacji barier  w komunikowaniu się, niewymienionych w katalogu,  zgodnie z zleceniem lekarza specjalisty.

Ostateczną decyzję o przyznanym dofinansowaniu podejmuje Komisja z uwzględnieniem posiadanych na ten cel środków PFRON.

Dofinansowanie na likwidację barier komunikacyjnych może być udzielone raz na trzy lata.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny