Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Oferta pracy - Samodzielny referent ds. kadrowo - administracyjnych

                                                                                                                                                                                                  Gorzów Wlkp. 06.06.2022 r.    

PCPR.Adm.1101.2.2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielny referent ds. kadrowo - administracyjnych

(nazwa stanowiska pracy)

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych;

3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia;

5) wykształcenie wyższe (mile widziane w administracji);

6) co najmniej 2–letni staż pracy

7) znajomość przepisów prawnych regulujących problematykę związaną ze stanowiskiem, m.in. ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych;

8) znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i pomocy społecznej;

9) umiejętność obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office- Word, Excel;

10) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji;

2) umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy w zespole;

3) samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność;

4) odpowiedzialność i dokładność;

5) zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów;

6) prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem pracy pracowników;

2) nadzorowanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;

3) prowadzenie kart ewidencji czasu pracy odrębnie dla każdego pracownika ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji urlopów wypoczynkowych, analizy ich wykorzystania oraz przedkładanie wniosków dotyczących zaległych urlopów;

4) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;

5) prowadzenie rejestru badań okresowych i kontrolnych;

6) organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami prawnymi;

7) gromadzenie i właściwe zabezpieczanie dokumentacji kadrowej;

8) sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych tj. ruchu pracowników, stanu zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy dla potrzeb GUS;

9) sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;

10) koordynowanie zadań związanych z okresową oceną pracowników, przegląd i analiza ocen oraz wykorzystanie wyników ocen do przedstawiania wniosków bezpośredniemu przełożonemu;

11) zaopatrzenie materiałowo – techniczne;

12) prowadzenie archiwum zakładowego;

13) obsługa sekretariatu;

14) prowadzenie dokumentacji w sprawach zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

15) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego a nie ujętych w niniejszym zakresie.

IV. Informacja o warunkach pracy:

1) Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7 (II piętro – budynek z windą).

2) Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

3) Praca w wymiarze pełnego etatu.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6%.

 VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,
 5. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 6. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie potwierdzające nieposzlakowaną opinię,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*

* w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

VII. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Samodzielnego Referenta ds. kadrowo - administracyjnych” należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w siedzibie jednostki lub przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Pankiewicza 5-7, 66-400
do dnia 30 czerwca 2022r. do godziny 12:00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty lub data złożenia).

VIII. Dane osobowe – klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji:                                                            

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego RODO informuję, że:

1.1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowane przez Dyrektora (adres: ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 733 04 58 do 61, e-mail: pcpr@powiatgorzowski.pl)

1.2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

1.3) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1.4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

 • 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy (obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawa),
 • 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności zmierzające do zawarcia umowy),
 • 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zakresie wyrażonej przez Państwa zgody).

​1.5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.

1.6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

1.7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

1.8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do usunięcia danych osobowych;
 3. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

1.9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

1.10) Państwa dane osobowe mogą być ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282 ze zm.).”

                                                                                                                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                    Adriana Tutak

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny